heder serbain papers 001

Гласник Историјски архив Ваљево бр 46 - 2012

Преузмите Гласник у ПДФ Формату

 • Милорад Радојчић: Про­та Јев­та Ф. По­по­вић Ку­ве­ља (1823-1912) – Во­ђа Ба­бин­ске ра­зу­ре
 • Ра­ди­во­је Да­ви­до­вић: Бо­ро­та и Ма­јер – Мит и ствар­ност
 • Сне­жа­на Ра­дић: Ре­зо­лу­ци­ја Ин­фор­мби­роа и информбировци у Ваљеву и Ва­љев­ском сре­зу по­сле 1948. го­ди­не
 • Марија Вушковић, М. А: Милош Обилић или Милош Поцерац – топонимија о косовском јунаку
 • Ку­зо­вић Ду­шко: Народно градитељство – Амбари на ју­жним па­ди­на­ма пла­ни­не По­влен
 • Ми­ло­рад Ра­дој­чић: Там­нав­ци но­си­о­ци Ка­ра­ђор­ђе­ве зве­зде
 • Мар­ко­вић Жељ­ко: Мом­чи­ло Ву­ко­вић Бир­ча­нин (1911-1984) – При­ват­ни кра­љев се­кре­тар
 • Бран­ко Ж. Ма­тић: Фотографија као извор за локалну историју
 • Станиша Војиновић: Трговац, песник, приповедач и драмски писац  – Светолик Ф. Васић (1870-1934)
 • Ма­ри­на Ћи­ро­вић: Два спи­ска де­це деч­је гру­пе „Бу­дућ­ност“ ко­ја су ле­то­ва­ла на Див­чи­ба­ра­ма  1938. го­ди­не
 • Владимир Кривошејев: Настанак и развој музејске мреже у Србији
 • Ма­ри­ја Ву­шко­вић: Вла­ди­мир Кри­во­ше­јев, Ваљево, Настанак и развој града, Ва­ље­во 2012.
 • Вла­ди­мир Кри­во­ше­јев: Не­дељ­ко В. Ра­до­са­вље­вић, Стара црква у Миличиници – књига прихода и расхода 1846-1863, Бе­о­град – Ва­ље­во 2012.
 • Мил­ча Ма­дић: Мир­ја­на Бе­лић-Ко­роч­кин, Да­ви­до­вић, Ра­ди­во­је Да­ви­до­вић, Стеван Филиповић, Истина оисторијској фотографији, Бе­о­град, 2012.
 • Милча Мадић: Би­бли­о­гра­фи­ја исто­ри­о­граф­ских из­да­ња о ва­љев­ском кра­ју об­ја­вље­них 2011. го­ди­не